Deontologie

Know how

De deontologie (letterlijk “plichtenleer”) wordt gedefinieerd als het geheel van regels en plichten voor een beroepsgroep. In Frankrijk is met de Loi Alur van augustus 2015 een ethische code voor makelaars ingevoerd. Deze wet is zeer belangrijk voor iedereen die een huis wil kopen in Zuid Frankrijk.

Deze code geeft de ethische normen en waarden aan waaronder makelaars moeten handelen. Doen ze dit niet, dan worden er sancties opgelegd. Het gaat om regels rondom betrouwbaarheid, moraliteit en loyaliteit.

 1. Ethiek: De makelaars dienen hun beroep uit te oefenen met nauwgezetheid, waardigheid, loyaliteit, oprechtheid en eerlijkheid. Door hun gedrag dienen ze hun beroep een goed imago te geven en te promoten. Ze dienen zicht te onthouden van gedrag wat het imago schaadt.
 2. Respect voor wet- en regelgeving: de makelaar handelt “met strikte inachtneming van de geldende wetten, wettelijke teksten en de bepalingen van deze code”. Specifiek wordt nog aangehaald de strijd tegen discriminatie, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
 3. Competentie: Makelaars moeten hun eigen initiële en doorlopende opleidingsverplichtingen respecteren evenals die van hun werknemers. Verder moeten ze “beschikken over de theoretische en praktische kennis die nodig is om hun activiteiten uit te voeren”, op de hoogte blijven van wet- en regelgevende ontwikkelingen en de “marktomstandigheden” kennen waarin zij werken.
  Makelaars dienen verplicht minimaal 14 uur per jaar opleiding te volgen om hun transactiekaart geldig te houden.
 4. Makelaarskantoor: De makelaar moet zijn bedrijf effectief beheren. Hij moet ervoor zorgen dat zijn werknemers aan alle voorwaarden voldoen die door wet en regelgeving worden gesteld. Er is een nieuwe verplichting ingevoerd om na te gaan of “agents commercial”  in het speciale register zijn geregistreerd en een RCP-verzekering hebben (verplicht sinds 1 oktober 2015).
 5. Transparantie: Naast algemene verplichtingen met betrekking tot het informeren van cliënten over de vergoedingen (makelaarscommissie), de beroepskwalificatie en de identiteit van de belanghebbenden, is de makelaar verplicht om aan zijn cliënten toe te lichten dat een waardebepaling van het huis geen officieel taxatie is.
 6. Vertrouwelijkheid: De makelaar moet voorzichtigheid en discretie betrachten bij het gebruik van gegevens en persoonlijke informatie van klanten en eventuele derden.
 7. Verdediging van belangen: de makelaar moet elk voorstel dat hij ontvangt van een geïnteresseerde, naar zijn cliënt sturen. Het is niet aan de makelaar om te beoordelen of hij dit doorgeeft of niet, hoewel hij natuurlijk zijn cliënten kan adviseren om iets wel of niet te accepteren, afhankelijk van de omstandigheden. En hoe zit het met voorrangsregels tussen professionals? In essentie: “Als een aanbieding is verzonden naar de eigenaar, kan een nieuwe aanbieding niet naar hem worden verzonden voordat hij de eerste heeft geweigerd …”.
 8. Conflicterende belangen: Makelaars zorgen ervoor dat ze zich niet in een belangenconflict bevinden met hun opdrachtgevers of andere partijen bij de transacties waarvoor ze zijn aangesteld. Ze zorgen ervoor dat het uitoefenen van nevenactiviteiten of gerelateerde activiteiten geen belangenverstrengeling veroorzaakt. Zij waken er met name voor dat een object waarvoor zij een mandaat hebben gekregen, zelf geheel of gedeeltelijk te verwerven of te verwerven via een familielid/ bekende of een organisatie waarin zij een participatie hebben. Dit kan wel als zij hun client inlichten over het voornemen.
 9. Collegialiteit: Bij de uitoefening van zijn activiteiten wordt er collegiaal gewerkt. Dat wil zeggen met vrije, eerlijke en gezonde concurrentie. Men onthoudt zich van aanstootgevende of kwaadwillende woorden of daden, van stappen of manoeuvres die collega’s kunnen schaden, kleineren of in diskrediet brengen. Men vermijdt elk conflict met collega’s dat schadelijk kan zijn voor de belangen van opdrachtgever en andere betrokken partijen. Men onthoudt zich van het aanmoedigen van prospects of cliënten van een collega om de commerciële relaties met laatstgenoemde te verbreken. Men onthoudt zich van het verstrekken van vals bewijs met het oog op het misleiden van cliënten in zijn voordeel. Men kan geen mening geven over de professionele praktijken van een collega zonder eerst om een ​​mening te zijn gevraagd. Men moet voorzichtig en tactvol zijn in de mening die men uit.
  Als men zich bewust is van een inbreuk op de deontologische code die door een collega in de uitoefening van zijn beroep is begaan, onthoudt hij zich van het uiten van kritiek en verwijst onmiddellijk naar hun collega. “
 10. Geschillenbeslechting: Makelaars streven ernaar om in der minne geschillen op te lossen die zich voordoen met hun opdrachtgevers en andere partijen die betrokken zijn bij de transacties waarvoor ze zijn gemandateerd. Sinds eind 2015 is er een specifieke regeling voor geschillen tussen een consument en een professional: iedere beroepsbeoefenaar moet een consument de mogelijkheid bieden kosteloos een beroep te doen op een bemiddelaar voor consumenten met het oog op de minnelijke schikking.
 11. Discipline: Wanneer makelaars wegens niet-naleving van de wetten, voorschriften en verplichtingen die in deze Code zijn vastgelegd of die het gevolg zijn van grove nalatigheid die zij hebben begaan in de uitoefening van hun activiteiten, bestraft dienen te worden, dan wordt dit voorgelegd aan en opgelegd door de ” commission de control (CNTGI).

Persoonlijke begeleiding

Staat uw droomhuis er niet tussen? Wij hebben exclusief aanbod in de stille verkoop. Als u uw wensen aangeeft dan zullen we u dit doen toekomen.

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons exclusieve huizenaanbod aan de Cote d'Azur. KOSTELOOS | AFGESTEMD OP UW CRITERIA | IN IEDER STADIUM VAN UW ZOEKTOCHT | GEHEEL VRIJBLIJVEND | OP IEDER MOMENT OPZEGBAAR

Kies uw criteria, typ uw e-mail en sla op.

Via uw e-mailadres maken we een telefonische afspraak indien de zoekvraag bij ons past.
U telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een geplande afspraak tussen u en Toco d'Azur.
EURO
TOT

U kunt deze waarschuwing op elk moment stoppen of wijzigen door simpelweg op een link te klikken die onderaan het ontvangen bericht wordt vermeld. 

Versturen & nog een alert instellen