Woordenlijst voor het aan- en verkoopproces huis in (zuid) Frankrijk

Know how

Onderstaand een verklarende woordenlijst met veel voorkomende Franse woorden in het aankoop- en verkoopproces van Frans onroerend goed. Bij een huis kopen in Frankrijk krijgt u onder andere met deze termen te maken.

 

Accepter les conditions de vente Akkoord gaan met de verkoopvoorwaarden
Accord de volontés Wilsovereenstemming
Accord verbal Mondelinge afspraak
Achat à tempérament Koop op afbetaling
Acte (authentique) de vente Akte van levering / definitief
Agence Immobilière Makelaarskantoor in o/g
Agent immobilier Makelaar in o/g
Annulation judiciaire Nietigverklaring
Appartement dans un immeuble (détenu) en copropriété Appartementsrechten
Approbation Goedkeuring
Acquéreur Koper
Arpentage Landmeting
Assurance Verzekering
Assurance de dommage au mobilier Inboedelverzekering
Assurance dommage ouvrage Verzekering die door de opdrachtgever van een bouw afgesloten moet worden (vaak via architect of maître d’oeuvre)
Assurance habitation Opstalverzekering
Bon de visite Papier dat de makelaar de potentiële koper laat tekenen voordat deze een woning laat zien. Als de geïnteresseerde tot koop over zou willen gaan is hij, door tekening van dit document, verplicht dit via deze makelaar te doen.
C/C (commission comprise) Prijs inclusief makelaarskosten
Caractéristiques techniques Technische kenmerken
Carte professionnelle Makelaarsvergunning
CU (certificat d’urbanisme) Document waarop staat of er op een bepaalde plek gebouwd mag worden (soort bestemmingsplan).
Clause d’accroissement Zie “clause de tontine”
Clause d’exonération des vices cachés Ontheffing voor geborgen gebreken
Clause de dédit Aanbetaling (vaak 10%) bij koop en financiële tegemoetkoming bij annulering
Clause de tontine Indien één van de 2 eigenaren (bijvoorbeeld getrouwd) komt te overlijden gaat het deel van de zaak van de overledene naar de langstlevende. Deze langstlevende wordt met terugwerkende kracht beschouwd als enige eigenaar van de zaak te zijn geweest vanaf de dag van koop.
Clause résolutoire Ontbindende clausule
Construction clés en main Sleutelklare bouw
Compromis de Vente Contract o/g dat definitief wordt als alle voorwaarden gerealiseerd zijn, voorlopig koopcontract.
Compte séquestre (notaire) Derden rekening
Conclure un accord Een overeenkomst sluiten
Condition suspensive d’obtention d’un prêt Financieringsvoorbehoud
Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) Bouwovereenkomst waarbij de aannemer moet bouwen volgens wat overeengekomen is maar waar de hele juridische verantwoordelijkheid bij de eigenaar berust.
Coûts annexes Bijkomende kosten
Crédit relais Overbruggingscredit
Défaut Gebrek , Defect
Défaut caché Verborgen gebrek
Dégâts des eaux Waterschade
Délai Termijn
Délai d’acceptation Aanvaardingstermijn
Délai de rétractation Periode van 7 dagen na ontvangst van de bevestiging van ondertekening van de Compromis de Vente (van notaris of makelaar).
Détérioration Achteruitgang
Devis Begroting
Diagnostics De testen die verplicht gedaan moeten worden voordat de Compromis de Vente getekend wordt (energie, lood, asbest,
Domicile conjugal Echtelijke woning
Droit de propriété Eigendomsrecht
Droit de préemption Voorkooprecht
Echantillon Monster
Egouts Riool
Estimation de la valeur d’un bien Taxatie
Expert en bâtiment Bouwkundig adviseur
Expert immobilier Taxateur (is ook benaming voor degene die de diagnostics uitvoert)
F.A.I (frais d’agence inclus) Prijs inclusief makelaarskosten
Fosse septique Septictanks
Fuite d’eau Lekkage
Dépôt de garantie Waarborgsom
Garantie biennale Garantie die gedurende twee jaar na oplevering kan worden ingeroepen voor kleinere gebreken.
Garantie de parfait achèvement Garantie die gedurende één jaar na oplevering kan worden ingeroepen met betrekking tot zichtbare en verborgen gebreken.
Garantie décennale Garantie die gedurende tien jaar na oplevering van een bouwwerk kan worden ingeroepen inzake alle onderdelen van het bouwwerk die van invloed zijn op de soliditeit ervan.
Garantie des vices cachés Waarborg tegen verborgen gebreken
Hypothèques grevant le bien Hypotheken die op de onroerende zaak rusten.
Impôts fonciers Onroerendzaak belasting
Impôts sur les plus values Winstbelasting
Jouissance Genot
Jouissance exclusive Alleengebruik
Lot de lotissement Kavel in een verkaveling
Lotissement Terrein met kavels om op te bouwen
Maître d’oeuvre Bouwbegeleider of ook wel hoofdaannemer
Maître d’ouvrage Opdrachtgever van een bouw
Maison à usage d’habitation Woonhuis
Mettre hors air Winddicht maken
Mettre hors eau Kap en waterdicht maken
Négociation Onderhandeling
Notaire Notaris
Offre Bod
Offrir à la vente Te koop aanbieden
Option d’achat Koopoptie
Parcelle constructible Bouwkavel
Permis de construire (PC) Bouwvergunning
Permis de démolir Sloopvergunning
Permis de lotir Verkavelingsvergunning
Plan d’occupation des sols (nu PLU) Oude benaming voor bestemmingsplan
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Bestemmingsplan
Plus-value Winst tussen in- en verkoop van het o/g
Prêt immobilier Lening ter behoeve van het financieren van een o/g
Prêt relais Overbruggingscredit
Prix élevé Hoge prijs
Prix imposé Vastgestelde prijs
Prix raisonnable Redelijk prijs
Prix avantageux Voordelige prijs
Promesse d’achat Eenzijdige belofte van de geïnteresseerde  koper de onroerend goed zaak tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. De verkoper gaat geen verplichting aan.
Promesse de Vente Zie Compromis de Vente
Promoteur immobilier Projectontwikkelaar
Proposition (faire une) Voorstel (doen)
Propriété Eigendom
Relevé de compte définitif (du notaire) Nota van afrekening (van notaris)
Remise de clés Sleuteloverdracht
Réseau public d’assainissement Het openbaar riool
Rétraction Zie “droit de retraction”
Retrait d’une offre Intrekking van een bod
SAFER Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. Regionale instantie die het beschermen van landbouw en bosgronden als taak heeft. Zodoende heeft SAFER een voorkeursrecht om o/g te kopen.
SHOB Surface Hors Oeuvre Brute Bruto vloer oppervlakte (let op: Frankrijk en Nederland hebben niet dezelfde manier om het BVO te berekenen).
SHON Surface Hors Oeuvre Nette Netto vloer oppervlakte
Servitude Erfdienstbaarheid
Servitude de passage des eaux (usées) Erfdienstbaarheid van huishoudwater afvoer
Servitude de passage Erfdienstbaarheid van voetpad
Servitude de prospect / vue Erfdienstbaarheid van uitzicht
SCI Société Civile Immobilière Een soort maatschap met rechtspersoonlijkheid opgericht om onroerende zaken te houden/beheren (kopen, verkopen, verhuren). De SCI wordt eigenaar van de gekochte onroerende zaken en de maten aandeelhouders in de SCI. Het voordeel van het houden van een onroerende zaak middels aandelen ligt in het feit dat de zaak eenvoudiger kan worden overgedragen; dat de statuten bemoeienis van derden (erfgenamen) in de maatschap kunnen voorkomen en dat allerlei fiscale contructies mogelijk zijn om minder succesie/schenkings rechten te betalen bij de overdagen van de zaken.
Sous-traitant Onderaannemer
Surcoût Meerkosten
Surface Oppervlakte
Syndicat des copropriétaires Vereniging van eigenaren
Taux d’interêt du prêt immobilier Hypotheekrente
Taxe d’habitation Onroerend goed belasting over het gebruikersgedeelte
Terrain à bâtir Bouwgrond
Titre de propriété Eigendomsbewijs
Transfert de propriété Eigendomsoverdracht
Valeur de (re)construction à neuf Herbouwwaarde
Vendeur Verkoper
Vente par autorité de justice Gerechtelijke verkoop
Vice caché Verborgen gebrek

 

Persoonlijke begeleiding

Staat uw droomhuis er niet tussen? Wij hebben exclusief aanbod in de stille verkoop. Als u uw wensen aangeeft dan zullen we u dit doen toekomen.

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons totale huizenaanbod

Ontgrendel ons exclusieve huizenaanbod aan de Cote d'Azur. KOSTELOOS | AFGESTEMD OP UW CRITERIA | IN IEDER STADIUM VAN UW ZOEKTOCHT | GEHEEL VRIJBLIJVEND | OP IEDER MOMENT OPZEGBAAR

Kies uw criteria, typ uw e-mail en sla op.

Via uw e-mailadres maken we een telefonische afspraak indien de zoekvraag bij ons past.
U telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor een geplande afspraak tussen u en Toco d'Azur.
EURO
TOT

U kunt deze waarschuwing op elk moment stoppen of wijzigen door simpelweg op een link te klikken die onderaan het ontvangen bericht wordt vermeld. 

Versturen & nog een alert instellen